Din del av framtidens
förnybara energisystem

Vinden har ett stort värde. När vindkraft planeras är det rimligt att också de närboende får en del av värdet. Vi kallar vårt koncept Vindvärde®.

Din del av framtidens
förnybara energisystem

Vinden har ett stort värde. När vindkraft planeras är det rimligt att också de närboende får en del av värdet. Vi kallar vårt koncept Vindvärde®.

Vår vindvärdesmärkning säkerställer att berörda markägare, närboende, lokalsamhälle och kommun tar del av vindens värde vid etablering av landbaserad vindkraft.

Ladda ner vår broschyr

Vindvärde® på trettio sekunder

Vindvärde® är ett koncept som ägs och drivs av Renewable Sweden AB. Konceptets syfte är att på ett tydligt och transparent sätt fungera som en form av medling och tydliggörande för lokaliseringsincitament mellan projektet och dess berörda intressenter. Vindvärde® är en kvalitetsstämpel inom vilken ett antal kriterier skall uppfyllas.

I grund och botten handlar det om fastslagna löften med riktvärden för avstånd, ersättningsnivåer och vinstdelning. Dels fastslår innehållet i Vindvärdeskonceptet på vilket sätt olika berörda ska ha rätt till ersättning från projektet, dels vilka övriga optioner som finns som alternativ.

Konceptet innehåller olika typer av incitament. Innehållet speglar också de lokala behov som finns på den aktuella platsen – vårt land är avlångt och de geografiska skillnaderna är stora. Hur man berörs av projektet sätter ramarna för vem som kan ta del av vilket incitament. Markägare erbjuds fördelningsarrende och fastighetsägare erbjuds intäktsdelning. Lokalsamhället i form av privatpersoner, näringsidkare och kommun ges möjlighet att söka bidrag ur en Vindvärdesfond dit projektet avsätter medel. Upptill grundkonceptet finns vissa optioner som kan väljas. Det kan till exempel vara möjlighet till ett lägre elpris genom medlemskap i ett vindkraftskooperativ.

Märkningen Vindvärde® bygger på incitamentsutredningen Värdet av vinden och erbjuds som en tjänst till projektägare och projektutvecklare inom landbaserad vindkraft och skapar en trygghet och kvalitetsstämpel för berörda intressenter. Viktigt att notera är att märkningen inte är knuten till det företag som uppför projektet. Den är knuten till projektet i sig – detta oavsett om projektet behålls eller säljs. Detsamma gäller fastigheter och bostadsbyggnader – märkningen är knuten till dem oavsett om de byter ägare. Märkningen Vindvärde® knyts till projektet under hela dess livslängd för att på så sätt alltid garantera dess innehåll över tid.

Ladda ner vår broschyr

Förpackade värden
för den som berörs
av vindkraft

Barn som spelar fotboll på gräs.

Hur man berörs av projektet sätter ramarna för vem som kan ta del av vilket incitament. Vi går här igenom olika aktörer. Har du frågor? Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!  

Vindvärde® för olika
intressenter
– och hur
de berörs av projektet

Gård på landet med vindkraftverk i bakgrunden.
vindvärde® för markägare
Fördelningsarrende

Den som äger mark inom projektområdet och blir fysiskt påverkad av ett eller flera vindkraftverk, väg eller kabeldragning erbjuds att teckna ett arrendeavtal i form av ett fördelningsarrende för projektområdet. Även den som har en mindre eller ingen fysisk påverkan erbjuds andel inom projektområdet. Sammantaget fördelas en procentuell del av bruttointäkten mellan samtliga ägare till mark inom ett avstånd av 700 m från vindkraftverk, fördelade enligt en modell som bygger på grad av påverkan. En markägare som har ett taxerat bostadshus på sin fastighet kan istället välja intäktsdelning. Det går inte att teckna avtal om både fördelningsarrende och intäktsdelning.

Definition – INTILLIGGANDE FASTIGHET

Alla fastighetsägare inom en radie på 700 meter från ett vindkraftverk erbjuds att teckna ett fördelningsarrende och ta del av arrendeintäkten från vindparken.

Vindvärde® – fördelningsarrende

Fördelningsarrende är till för att fördela intäkterna på fler markägare i närområdet så att inte endast de som får ett fysiskt vindkraftverk på sin mark få ta del av arrendeintäkt som närförmån.

Men på cykel, cyklar på grusväg på landet. Vindkraftverk i bakgrunden.
vindvärde® för närboende
Intäktsdelning

Den som äger bostadshus inom ett visst avstånd från ett vindkraftverk får rätt till ersättning som motsvarar en andel av den intäkt som vindparken genererar. Intäktsdelningen erbjuds till ägaren för taxerad bostadsbyggnad oavsett vem som äger marken och betalas ut varje år under vindkraftsparkens livstid. Intäktsdelning kan erhållas för taxerade bostadsbyggnader inom ett avstånd av tio gånger närmaste vindkraftverkets totalhöjd. Enligt beräkningsmodellen är ersättningsbeloppet maximalt för bostäder inom ett avstånd av upp till 1000 m från vindkraftverk. Från 1000 meter faller sedan ersättningen ut i en fallande skala.

Definition – Närboende

Den som äger en bostadsbyggnad på avstånd som motsvarar tio gånger ett vindkraftverks totalhöjd.

Vindvärde® – intäktsdelning

Ägare av bostadsbyggnader inom ett visst avstånd från ett landbaserat vindkraftverk ska ges rätt till ersättning som motsvarar en andel av den intäkt som verket genererar. Intäktsdelningen ska utgå varje år under verkets livstid.

Illustrerad bild över vindvärde.
vindvärde® för lokalsamhälle och kommun
Vindvärdesfond

När en vindkraftspark etableras kommer lokalsamhället att beröras på olika sätt. Vi på Renewable Sweden strävar efter att bidra till en positiv utveckling för lokalsamhället runt vindkraftparken. Medel till en nybildad Vindvärdesfond tillförs årligen från produktionsbolaget. Medel ur Vindvärdesfonden ansöks och fördelas ut årligen som bidrag till exempelvis föreningar med lokal anknytning.

Vindvärde för markägare: Fördelningsarrende
Intilliggande fastigheter: Alla fastighetsägare inom en radie på 700 meter från ett vindkraftverk erbjuds att teckna ett fördelningsarrende och ta del av arrendeintäkten från vindparken.

Den som äger mark inom projektområdet och blir fysiskt påverkad av ett eller flera vindkraftverk, väg eller kabeldragning erbjuds att teckna ett arrendeavtal i form av ett fördelningsarrende för projektområdet. Även den som har en mindre eller ingen fysisk påverkan erbjuds andel inom projektområdet. Sammantaget fördelas en procentuell del av bruttointäkten mellan samtliga ägare till mark inom ett avstånd av 700 m från vindkraftverk, fördelade enligt en modell som bygger på grad av påverkan. En markägare som har ett taxerat bostadshusd på sin fastighet kan istället välja intäktsdelning. Det går inte att teckna avtal om både fördelningsarrende och intäktsdelning.

Man på cykel, vindkraftverk i bakgrunden.
Vindvärde för närboende: Intäktsdelning
Närboende: Den som äger en bostadsbyggnad på avstånd som motsvarar tio gånger ett vindkraftverks totalhöjd.

Den som äger bostadshus inom ett visst avstånd från ett vindkraftverk får rätt till ersättning som motsvarar en andel av den intäkt som vindparken genererar. Intäktsdelningen betalas ut varje år under vindkraftsparkens livstid till bostadshusets lagstadgade ägare. Intäktsdelningen erbjuds till ägaren för taxerad bostadsbyggnad oavsett vem som äger marken.

Intäktsdelning kan erhållas för taxerade bostadsbyggnader inom ett avstånd av tio gånger närmaste vindkraftverkets totalhöjd. Enligt beräkningsmodellen är ersättningsbeloppet maximalt för bostäder inom ett avstånd av upp till 1000 m från vindkraftverk. Från 1000 meter faller sedan ersättningen ut i en fallande skala. Vindvärdet blir dock aldrig mindre än 1 000 kronor oavsett vindkraftparkens elproduktion. Intäkten för ett bostadshus beräknas på avståndet till de två närmaste vindkraftverken och summan av de två utgör den totala intäktsdelningen.

Vindvärde för närboende skall utgöra minst 1% av parkens bruttointäkt. För varje projekt redovisas förväntad ersättning per år för respektive bostadsbyggnad. Beräkningen baseras på beräknad elproduktion för normalår och förväntat elpris enligt långtidsprognoser.

Gård på landet med vindkraftverk i bakgrunden.
Vindvärde för när lokalsamhälle och kommun: Vindvärdesfond / medvindslån

När en vindkraftspark etableras kommer lokalsamhället att beröras på olika sätt. Vi på Renewable Sweden strävar efter att, i alla vindprojekt vi arbetar med, från start bidra till en positiv utveckling för lokalsamhället runt vindkraftparken. Medel till en nybildad Vindvärdesfond tillförs årligen från produktionsbolaget. Medel ur Vindvärdesfonden ansöks och fördelas ut årligen som bidrag till exempelvis föreningar med lokal anknytning. För att underlätta utveckling av grönt företagande kan också Medvindslån via Garantia för företagande med lokal anknytning bli aktuellt.

Medel i Vindvärdesfonden fördelas av en lokal kommitté, i vilken projektägaren finns med. Kommittén beslutar dels om fördelning mellan bidrag och medvindslån och dels vilka ansökningar som skall beviljas. i vilken projektägaren finns med. Kommittén beslutar dels om fördelning mellan bidrag och medvindslån, dels om vilka ansökningar som skall beviljas.Ansökan om medel Vindvärdesfond Kommitté Föreningsliv, lokalt näringsliv, infrastruktur, natur-och kulturmiljöer Vinst 1 % Vind Utbetalning av medel.

Barn som spelar fotboll på gräs.

Vill du komma i
kontakt med oss?

Har du frågor om projektet eller vindkraft i allmänhet – välkommen att höra av dig till oss med dina frågor.

Kontakta oss